PRIVACY STATEMENT GPworld

Inleiding

 

GPworld neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilie manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@gpworld.nl

 

Wie is GPworld?

 

GPworld is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (4891CK) Rijsbergen aan Sint Bavostraat 78, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20113172.

 

GPworld is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door GPworld de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt GPworld jou gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor GPworld persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens GPworld voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door GPworld worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:                    Verlenen van de dienst zelf (bestelling uitleveren)

Gegegevens:                 E-mailadres, naam en afleveradres
Grondslag:                    Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:              Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:            `       Afhandelen klachten
Gegevens:                    E-mailadres, en gegevens die nodig zijn om de klacht af te handelen
Grondslag:                    Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:              Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:            `       Facturatie
Gegevens:                    E-mailadres, en gegevens die nodig zijn om de klacht af te handelen
Grondslag:                    Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:              Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

 

Doeleinde:            `       Nieuwsbrief
Gegevens:                    E-mailadres, bestelgeschiedenis
Grondslag:                    Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:         Commercieel belang
Bewaartermijn:              Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of uitschrijven van nieuwsbrief

 

Website

 

Doeleinde:            `       Account aanbieden
Gegevens:                    E-mailadres, afleveradres
Grondslag:                    Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:              Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

GPworld heeft gegevens over jou in bezit omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt dmv aanmelden nieuwsbrief of een bestelling te plaatsen bij GPworld.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoon)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij GPworld over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij GPworld. Je kunt verzoeken dat GPworld je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden het recht om GPworld te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het "gerechtvaardigd belang" van GPworld of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

 

Verwerkingsverantwoordelijke gegevensverwerkingen

GPworld, gevestigd in Rijsbergen, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een account voor de website http://www.gpworld.nl / shop.formule1.nl en shop.motor.nl , het gebruik van dat account en in het kader van behandel van orders en marketing diensten van GPworld.

GPworld, gevestigd in Rijsbergen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het plaatsen en afhandelen van bestellingen in de winkel in Rijsbergen, Telefonisch of op één van de bovengenoemde websites.

Categorieën persoonsgegevens, verwerkingsdoelen, rechtsgronden en bewaartermijnen

GPworld verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de specifiek vermelde doeleinden op de vermelde rechtsgronden gedurende een bepaalde bewaartermijn:

Registratie account

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), emailadres, telefoonnummer : om een account aan te maken voor de websites http://www.gpworld.nl / shop.formule1.nl en shop.motor.nl en ook om van bepaalde functionaliteiten gebruik te kunnen maken, zoals het toesturen van order bevestiging, bestelling status en trackingcode naar je eigen e-mailadres. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt kunt u geen account aanmaken. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot in de database tot het moment dat klant aangeeft deze gegevens te verwijderen.

Plaatsen van een bestelling

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, bestelgegevens: om uw bestelling te plaatsen op één van onze websites die de bestelling zal verzamelen en aanleveren. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kunt u geen bestelling plaatsen.

Toezenden van de nieuwsbrief

E-mailadres, om u de nieuwsbrief toe te sturen. De rechtsgrond hiervoor is toestemming. Tevens na het plaatsen van een bestelling staat u automatisch ingeschreven op een produkt-gerelateerde nieuwsbrief. (gerechtvaardigd belang). U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Uw email adres wordt bewaard tot afmelding van de nieuwsbrief.

Klachten

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, reden voor contact, eventuele bijlage(n), om vragen en / of opmerkingen te behandelen. De rechtsgrond hiervoor is toestemming. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan GPworld uw klacht niet in behandeling nemen.

GPworld verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de specifiek vermelde doeleinden op de vermelde rechtsgronden:

Verzamelen en leveren bestelling

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), telefoonnummer, bestelgegevens: om uw bestelling te verzamelen en vervolgens op het juiste adres af te leveren. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw bestelling niet verzamelen en / of afleveren op het juiste adres.

Rechtsgronden

GPworld verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;

 • Het uitvoeren en / of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben partij is;

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

 • Noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, waarbij de belangen van de degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben om zijn persoonsgegevens te beschermen worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Bij de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke moet je bijvoorbeeld denken aan het verwerken van gegevens ten behoeve van direct marketing.

Ontvangers / categorieën van ontvangers

De u betreffende persoonsgegevens kunnen door GPworld, zo nodig, worden verstrekt aan:

 • -De transporteur / GLS transport om de bestelling te kunnen uitleveren. Hier bij gaat het om naam, afleveradres, emailadres en telefoonnummer.

Beveiliging

GPworld gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. GPworld zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

GPworld bewaart de persoonsgegevens in uw account op een beveiligde server.

GPworld verzoekt u om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke inloggegevens, onder meer door het gebruikte e-mailadres en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren.

Indien GPworld gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van GPworld zal uitvoeren, zal GPworld deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Indien u een zwakke plek in de beveiliging opmerkt kunt u deze aan GPworld melden. Correcte meldingen worden zo spoedig mogelijk door GPworld onderzocht en (indien mogelijk) opgelost.

Register van de verwerkingsactiviteiten

Onze verwerkingen zijn geregistreerd in het register van de verwerkingsactiviteiten. GPworld houdt een dergelijk register bij.

Kennisneming en verbetering van uw persoonsgegevens

U kunt de persoonsgegevens die u heeft ingevoerd bij het aanmaken van uw account bekijken en wijzigen in uw accountinstellingen. Via deze persoonlijke accountinstellingen geeft u ook aan of u wel of niet nieuwsbrieven van GPworld wenst te ontvangen.

De persoonsgegevens die u heeft ingevoerd bij het aanmelden voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief.

Daarnaast kunt u contact opnemen met GPworldl via telefoonnummer 076-5284584 wanneer u:

 • De u betreffende persoonsgegevens, die GPworld verwerkt, wilt inzien, wijzigen of wissen;

 • De verwerking van de u betreffende persoonsgegevens wilt beperken of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens;

 • Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens berust op uw toestemming, wilt intrekken. Met deze intrekking is de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voorafgaande aan de intrekking niet onrechtmatig (geworden).

 • Vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring.

Klachten

U kunt uiteraard contact met ons opnemen, zoals hiervoor ook aangegeven, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren afhandelen, kunt u naar de rechter stappen. Als u naar de rechter wil, dan start u een verzoekschriftprocedure. Dat betekent dat u een brief schrijft aan de kantonrechter met een duidelijke omschrijving van uw klacht. U heeft daarvoor geen advocaat nodig. Ten slotte kunt u ook een tip geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring vind u op de website van GPworld

Verwijzingen

Websites van anderen waarnaar GPworld verwijst kunnen een ander privacy beleid hanteren. Voor de inhoud van deze andere websites kan GPworld geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan zich op de hoogte te stellen van de regels voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 21-05-2018.

 • Instagram Social Icon
 • Google Places Social Icon
 • Blogger Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

© 2018 by GPworld

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now