ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN GPworld

1 Algemeen
1.1. Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van GPworld. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en GPworld volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden. GPworld geregistreerd bij de kvk in Breda met het inschrijfnummer: 20113172

1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van GPworld worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door GPworld ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3. Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met GPworld zijn overeengekomen.

1.4. GPworld heeft het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de GPworld website te wijzigen.

 

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van GPworld zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. GPworld behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Levertijden en voorraad wordt zo nauwkeurig mogelijk vermeld. Wanneer een levertijd onbekend is van de fabrikant, zal dit ook vermeld staan bij het artikel. Voorbestellingen kunnen worden geplaatst maar info over levertijden kunnen dus niet beschikbaar zijn. GPworld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerde productinfo of verwachte levertijden van produkten daar GPworld ook weer afhankelijk is van informatie van derden.

2.2. Een overeenkomst tussen GPworld en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van GPworld; het door de klant vervolgens op 'Bestellen' icoon klikken op de website van GPworld; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de website van GPworld op de 'Bestellen' icoon te klikken, hierop van GPworld op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat GPworld de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging). Reserveringen (voorbestellingen) worden alleen door GPworld geaccepteerd indien door GPworld de betaling is ontvangen. Zonder betaling heeft de afnamer geen geldige reservering gemaakt. Op de website onder uw account kunt u zelf de lopende bestelling inzien, inclusief status of de betaling ontvangen is. 

2.3. De administratie van GPworld geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan GPworld verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door GPworld verrichte leveringen. GPworld erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven en betaling
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO's  en inclusief omzetbelasting (btw). Bij bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van EUR 5.75 per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.Voor leveringen buiten Nederland (Binnen Europa) geldt een tarief van EUR 8,00 Bij leveringen buiten Europa worden er prijsafspraken gemaakt. 

3.2. Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is GPworld gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van GPworld te weigeren.

4 Levering/verzendingstermijnen
4.1. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland en binnen Europa, tenzij op de website van GPworld anders is aangegeven of tenzij met GPworld anders is overeengekomen.

4.2. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal tien (10) werkdagen n� ontvangst van de bestelling (bij artikelen leverbaar vanuit voorraad), tenzij op de website van GPworld anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4.3. De verzendtermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) dagen. (artikelen leverbaar uit voorraad)

4.4. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door GPworld overschreden wordt, zal GPworld de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met GPworld te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan GPworld te melden.

4.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat GPworld het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening of paypal rekening van de klant teruggestort.

4.6. GPworld behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. 

4.7 Wanneer de klant diverse artikelen die nog uit moeten komen in ��n keer besteld en betaald worden de artikelen bij GPworld verzameld om in ��n keer te versturen. Wilt de klant de reeds binnen gekomen artikelen eerder hebben, bestaat de mogelijkheid om deze bij GPworld af te halen of door verzendkosten over te maken. 

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. GPworld is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

6 Risico
6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor GPworld. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door GPworld kunnen worden uitgesloten.

7 Intellectuele en industri�le eigendomsrechten
7.1. De klant dient alle intellectuele en industri�le eigendomsrechten die rusten op de door GPworld geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2. GPworld garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door GPworld geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8 Bestellingen/communicatie
8.1. GPworld is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en GPworld, dan wel tussen GPworld en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en GPworld.

 

8.2 Optie tot reserveren / voorbestellen op de website van nog niet uitgebrachte artikelen is optioneel, geen verplichting. We bieden deze optie als service aan. Zonder ontvangst van betaling heeft de klant geen geldige reserveringen gemaakt. Klanten die een vooruit betaling hebben gedaan, zullen ten alle tijden voorrang hebben op anderen met uitleveren of in het geval van voorraad tekorten.

8.3 Mocht een artikel onverhoopt door de fabrikant geannuleerd worden, zal per direkt na bekendmaking hiervan de volledige betaling worden geretourneerd. 

8.4 Zodra de klant bericht heeft gekregen dat het artikel binnen is en de klant heeft voor afhalen gekozen, is de klant verplicht het artikel binnen 2 weken af te halen en volledige betaling te verrichten. In overleg kan er bij overmacht een langere termijn worden afgesproken, echter zonder bericht van de klant gaat het bestelde artikel na 2 weken in de reguliere verkoop zonder terug betaling van een eventuele aanbetaling. Wanneer de klant het volledige bedrag heeft aanbetaald zal het artikel ten alle tijden blijven liggen tot de klant het op komt halen.

8.5 Mits de klant het artikel binnen 2 weken nog niet opgehaald heeft kan de klant tegen betaling van euro 5,75 binnen Nederland en euro 8,00 aan verzendkosten voor Europa aangevuld met het nog openstaande geld bedrag overmaken waarna GPworld het artikel zal opsturen.

9 Afkoelingsperiode
9.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met GPworld te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Verzendkosten om terug te sturen zijn voor rekening van de klant.

9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan GPworld te melden. De klant dient het product - na overleg met GPworld - te sturen naar een door GPworld vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

9.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met GPworld ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal GPworld deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat GPworld het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

9.4. GPworld behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van GPworld of de leverancier van het product) is beschadigd.

9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van GPworld schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal GPworld de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. GPworld heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

10 Garanties
10.1. Op de door GPworld geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

11 Klachten
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door GPworld serieus in behandeling worden genomen.

11.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij GPworld.

11.3. GPworld zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. GPworld zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

12 Persoonsgegevens
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

12.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van GPworld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van GPworld. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3. Eventuele creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door GPworld in geen enkel bestand worden opgeslagen.

12.4. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door GPworld over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van GPworld. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

13 Contactgegevens GPworld
13.1. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met GPworld, Sint Bavostraat 78, 4891 CK, Rijsbergen, e-mail info@gpworld.nl

14 Diversen
14.1. Indien de klant aan GPworld schriftelijk opgave doet van een adres, is GPworld gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant GPworld een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2. GPworld is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden. (GLS transport)

15 Toepasselijke recht en geschillenregeling
15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van GPworld is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen GPworld en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Breda. 

16 Copyright
16.1 Alle op de website en op social media door GPworld geplaatste foto's mogen niet zonder schriftelijke toestemming van GPworld worden gebruikt voor andere commerciele doeleinden.

  • Instagram Social Icon
  • Google Places Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 by GPworld

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now